Bescherming van persoonlijke gegevens | Levensloop

Bescherming van persoonlijke gegevens


Gegevensbeschermingsbeleid

De verwerkingen van persoonsgegevens (hierna « de gegevens ») die onder dit Gegevensbeschermingsbeleid vallen, zijn onderworpen aan de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) (hierna genoemd “de privacywetgeving”).  

Verantwoordelijke voor de Verwerking  

Stichting tegen Kanker (Stichting van Openbaar Nut), Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, met ondernemingsnummer 873.268.432 – RPR Brussel.  

Hierna genoemd “Stichting Tegen Kanker” of “wij”.

Tot wie is dit Gegevensbeschermingsbeleid gericht?

Dit Gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die Stichting tegen Kanker steunen evenals de personen die betrokken zijn bij de evenementen die wij organiseren, in het algemeen of als organisatiecomité, vrijwilliger, deelnemer, sponsor of schenker.  

Categorieën van verwerkte gegevens  

Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben, kunnen wij verschillende categorieën van gegevens verwerken. Over het algemeen betreft het volgende gegevens:  

 • Naam, voornaam, geslacht, taal
 • E-mailadres
 • Postadres  
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer (meestal GSM)

Als u een professional bent:  

 • Informatie over uw bedrijf: naam, rechtsvorm, postadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, BTW en ondernemingsnummer, contactpersonen

Als u ons financiëel ondersteunt :  

 • Historiek  van uw schenkingen, aankopen, sponsoring, legaten.....
 • Rekeningnummer en andere financiële gegevens (informatie over uw domiciliëringen of andere nuttige informatie)
 • Informatie nodig voor het verstrekken van fiscale attesten  
 • Informatie die u ons vrijwillig verstrekt, zoals informatie over uw gezinssituatie en gezinssamenstelling, financiële informatie, wilsbeschikkingen, …

Als u deelneemt aan onze evenementen:

 • De hoedanigheid waarin u deelneemt aan of verbonden bent met ons evenement
 • Het evenement dat u bijwoont en de datum waarop het plaatsvindt

Verwerking van gevoelige gegevens

Als u deelneemt aan onze evenementen als (ex-)kankerpatiënt of als u contact met ons opneemt inzake uw wilsbeschikkingen, kunnen wij gegevens met betrekking tot uw gezondheid verwerken die u in dit kader aan ons meedeelt. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en de toegang tot deze gegevens is beperkt tot die personen die deze gegevens noodzakelijk moeten verwerken in het kader van de organisatie van ons evenement of in het kader van het beheer van de testamentaire dossiers.

Gebruik van uw gegevens en rechtsgronden

Met uw toestemming (rechtsgrond: artikel 6a van de privacywetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor volgende doeleinden:  

 • Om uw vragen te beantwoorden, via onze website of via elk ander communicatiekanaal
 • Om u uit te nodigen voor onze toekomstige evenementen  
 • Om gegevens inzake uw gezondheid te verwerken
 • Om gegevens van minderjarigen die aan evenementen deelnemen te verwerken, met instemming van hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers
 • Om u te fotograferen en deze foto te gebruiken
 • Om de nieuwsbrieven te versturen waarvoor u zich heeft ingeschreven

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie hieronder "uitoefening van uw rechten").

In het kader van de uitvoering van een overeenkomst (rechtsgrond: artikel 6b van de privacywetgeving) verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Voor de organisatie van uw deelname aan onze evenementen
 • Voor de uitvoering van uw contract als vrijwilliger, partner, sponsor  
 • Voor het beheer van uw schenkingen, legaten, sponsoring, aankopen (bijv. kaarsen) inclusief boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, invordering of overdracht van vorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen

Wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben, in het kader van onze activiteiten als Stichting van Openbaar Nut, of in het kader van onze marketingactiviteiten (wettelijke basis: artikel 6f van de privacywetgeving), verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Om activiteiten te organiseren gelinkt aan onze missie als Stichting van Openbaar Nut, zoals het uitnodigen voor onze activiteiten van patiënten met kanker of personen die in het verleden de diagnose kanker hebben gekregen  
 • Om tevredenheidsenquêtes uit te voeren
 • Om onze vrijwilligers opnieuw te contacteren voor deelname aan andere projecten
 • Om mogelijke fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden.
 • Om fondsen te werven, als onderdeel van prospectieacties  
 • In overeenstemming met de wet kunnen wij u op basis van uw impliciete toestemming e-mails sturen over onze activiteiten wanneer u ons uw e-mailadres heeft gegeven in het kader van een schenking/legaat, aankoop of betaalde inschrijving. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik (het is mogelijk om u af te melden door eenvoudigweg op de daartoe voorziene link onderaan elke e-mail te klikken)
 • Om u te informeren over de resultaten bekomen dankzij uw financiële steun

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c van de privacywetgeving:)

 • Voor het afleveren van fiscale attesten indien uw giften voldoen aan de wettelijke voorwaarden terzake
 • In sommige gevallen zijn wij ook onderworpen aan wettelijke verplichtingen die de verwerking en/of overdracht van bepaalde persoonsgegevens aan bij wet bepaalde administraties of instellingen opleggen

Doorgave van uw gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor reclamedoeleinden. Ze worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt in het kader van de activiteiten van de Stichting tegen Kanker Kanker.

In de volgende gevallen kunnen uw gegevens aan derden worden doorgegeven:  

 • Aan de bevoegde autoriteiten in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen.
 • Aan onze onderaannemers in het kader van bepaalde diensten die zij voor ons verlenen (bijv. onze IT-dienstverlener,  ....). In dergelijk geval mogen deze bedrijven uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen, in overeenstemming met dit gegevensbeschermingsbeleid. Zij zijn onderworpen aan belangrijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichtingen met betrekking tot uw gegevens. In geen geval worden zij eigenaar van uw gegevens.
 • Foto's of films kunnen worden doorgestuurd naar de sponsors of partners van de Stichting tegen Kanker in het kader van de promotie van haar activiteiten.
 • Uw gegevens kunnen ook worden uitgewisseld met verenigingen met een doelstelling van kankerbestrijding gelijkaardig aan de onze, die we beheren, die niet langer actief zijn en die hun vermogen aan ons hebben doorgegeven, met het oog op het beheer van deze activa en het leveren van bewijzen.

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Tenzij met uw toestemming, worden uw gegevens niet doorgegeven buiten de Europese Unie.  

Bewaartermijn van uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de beoogde doeleinden. De bewaringstermijn kan bijgevolg variëren afhankelijk van het doel van de verwerking.  

 • Vrijwilligers/leden van organisatiecomités: uw gegevens worden bewaard gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de datum van uw laatste vrijwilligersactie.
 • Deelnemers: Uw gegevens worden bewaard gedurende twee jaar of tot het einde van het evenement volgend op het evenement waaraan u hebt deelgenomen.
 • Sponsors: uw gegevens worden bewaard gedurende tien jaar te rekenen vanaf de datum van uw laatste sponsoring
 • Schenker/toekenner van een legaat : uw gegevens worden bewaard gedurende tien jaar te rekenen vanaf de datum van uw laatste schenking of legaat.
 • Abonnees op onze nieuwsbrieven: uw gegevens worden bewaard zolang u uw toestemming voor het ontvangen van de betreffende nieuwsbrief niet intrekt
 • Gegevens betreffende aankopen gedaan via onze website (voor betaalde deelname aan evenementen: zie hierboven): uw gegevens worden bewaard gedurende tien jaar te rekenen vanaf de datum van uw laatste aankoop.
 • Foto's/films/getuigenissen worden bewaard gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de datum van hun opname
 • Archivering: uw gegevens kunnen ook voor langere tijd worden opgeslagen voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bv. boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) of om bepaalde informatie te kunnen voorleggen als bewijs in een geschil. In deze gevallen bewaren we enkel de strikt noodzakelijke gegevens voor de noodzakelijke duur. De toegang tot de gearchiveerde gegevens is beperkt en deze kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor alle gegevens met betrekking tot uw echtgeno(o)t(e) waarover wij beschikken in het kader van uw wilsbeschikkingen.  

Beveiliging van uw gegevens

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn, met name om verlies, misbruik of wijziging van de informatie die we verzamelen te voorkomen.

Enkel medewerkers die noodzakelijk over de toegang tot uw gegevens moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens.  

Beschrijving van uw rechten en procedure om uw rechten uit te oefenen.

Uw recht op toegang en verbetering

Conform de bepalingen van de privacywetgeving, heeft u recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand. U hebt tevens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.  

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Indien u ons toestemming heeft verstrekt voor de verwerking, kan u die op elk moment opnieuw intrekken.  

Uw recht op verzet

U hebt te allen tijde en zonder opgave van reden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketing doeleinden.  

Uw recht om vergeten te worden

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen vermeld in de wet (voor meer informatie zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegev...).

Uw recht op beperking van de verwerking

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval zullen uw gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven bestemmeling.  

Uitoefening van uw rechten  

U dient uw rechten via schriftelijke aanvraag uit te oefenen, vergezeld van een bewijs van uw identiteit (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres: privacy@stichtingtegenkanker.be.

In overeenstemming met de bepalingen van de privacywetgeving wordt uw aanvraag behandeld binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf het moment waarover wij over alle nodige informatie beschikken om uw aanvraag te verwerken. Als uw aanvraag complex is, kan deze periode met maximaal twee maanden worden verlengd, in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

Voor meer informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid of voor klachten over uw privacy kunt u contact opnemen met lcavallo@kanker.be (verantwoordelijke privacy).

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per E-mail gericht aan contact@apd-gba.be.  

 


Stichting Tegen Kanker beleid inzake het gebruik van cookies

Ongeacht de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u onze websites gebruikt, gebruiken wij ook cookies om bepaalde gegevens te verzamelen.

Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Een cookie is een klein bestandje dat informatie bevat over het gedrag van de bezoeker wanneer hij of zij een site bezoekt. De cookie wordt gegenereerd door de server van de bezochte site, maar wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer of op elk mobiel apparaat met een internetverbinding.

De cookie slaat bijvoorbeeld uw taalvoorkeur op, zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw de taal dient in te stellen.  De cookie stelt ons ook in staat om uw navigatie op onze websites te optimaliseren.

Er zijn verschillende soorten cookies : de cookies die gebruikt worden door de website die de cookie plaatst en de cookies die door derden worden verzonden voor reclamedoeleinden of analyse van het publiek (interne en externe cookies).

Om meer te weten te komen over de werking van cookies en de bestaande cookies, raadpleeg de volgende sites:

De cookies op de websites van Stichting Tegen Kanker

Noodzakelijke cookies:

Het doel van deze cookies is om u in staat te stellen door onze websites en applicaties te bladeren en gebruik te maken van de beschikbare functies. Door deze cookies uit te schakelen, heeft u geen toegang tot alle diensten die wij u aanbieden.

Functionele cookies:

Het doel van deze cookies is om de werking van onze websites en applicaties te vergemakkelijken en een gepersonaliseerde surfervaring te bieden door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren - zoals taalinstellingen - bij te houden. Door deze cookies uit te schakelen, heeft u geen toegang tot alle diensten die wij u aanbieden.

Cookies voor publieksanalyse:

Deze cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze websites en toepassingen, zoals het aantal bezoekers, populaire webpagina's en de tijd die gebruikers op een bepaalde pagina doorbrengen. Zij stellen ons in staat om uw gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken door onze website aan te passen aan uw gedrag en de effectiviteit van onze marketingacties te meten. We gebruiken deze cookies ook om statstieken samen te stellen.

Google Analytics:

Wij maken gebruik van diensten zoals Google Analytics, dat anonieme gegevens verzamelt over het gebruik van onze websites en applicaties om gebruiksstatistieken over onze websites en applicaties samen te stellen. Meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt, vindt u op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

Hotjar:

Andere statistische cookies, zoals cookies van Hotjar  (https://www.hotjar.com), worden gebruikt om het gedrag van de gebruikers van onze websites te analyseren door hun clicks, taps en scrollgedrag visueel weer te geven.

Al deze verzamelde gegevens worden anoniem geregistreerd; gebruikers kunnen niet individueel geïdentificeerd worden.

Cookies van derde partijen

Deze cookies worden geplaatst door websites van derden, partners van Stichting tegen Kanker, zoals Google Maps, om onze Levensloop events te lokaliseren.

Wij plaatsen ook aanklikbare links op onze websites die doorsturen naar websites van derden, waarbij eventueel extra cookies gegeneerd kunnen worden.

Indien u meer informatie wenst over hoe deze cookies worden aangemaakt, nodigen wij u uit om hun cookiebeleid te raadplegen door de links hieronder te raadplegen.

Buttons naar sociale netwerken

Onze website bevat buttons om bepaalde webpagina's op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, etc. te promoten of te delen.

Deze buttons werken met codestukken van Facebook, LinkedIn, Google, Twitter etc.

Stichting Tegen Kanker heeft hierop geen invloed. Zodra u een van deze functies gebruikt, worden er gegevens naar het betreffende sociale netwerk gestuurd.

Pixels

Voor onze marketingcampagnes gebruiken we de "Pixel"-tool, waarmee een gegenereerde cookie in specifieke pagina's van onze website wordt geïntegreerd. Deze pixels zien onder andere de producten die u op onze websites bezoekt. Op basis van deze informatie kunnen wij u vervolgens passende advertenties tonen, bijvoorbeeld op Facebook en Google.

Gebruik van de Facebook-pixel

Het doel van deze pixel is om bezoekers van onze websites en applicaties gericht te benaderen met advertenties op maat (in functie van de interesses) op het sociale netwerk Facebook.

Om dit te doen, is de Facebook remarketing tag geactiveerd op de website. Deze tag maakt een directe verbinding met Facebook-servers bij een bezoek aan de website. Deze stuurt informatie over de bezochte pagina's naar Facebook-servers. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-account. Wanneer u Facebook bezoekt, worden gepersonaliseerde Facebook-advertenties weergegeven die overeenkomen met uw interesses.

We gebruiken ook marketing cookies om onze diensten en producten zichtbaar te maken op andere websites. Deze cookies die door ons of door onze mediabureaus worden gegenereerd , stellen ons in staat om de informatie de promoties op de website aan te passen aan uw interesses en voorkeuren.

Voor meer informatie over het aanmaken van cookies verwijzen wij u naar de respectievelijke privacyverklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google (deze worden regelmatig bijgewerkt) of naar het privacybeleid van websites en diensten van derden.

Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens  aan de hand van cookies is artikel 6.1.a van de Algemene Verordering Gegegevensbescherming (AVG)

Zonder uw toestemming worden alleen anonieme of gepseudonimiseerde analytische gegevens verzameld. Wij kunnen u niet identificeren.

Bewaartermijn

De opslagperiode voor cookies varieert afhankelijk van het type cookie: noodzakelijke cookies worden over het algemeen opgeslagen totdat de browser wordt gesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar bewaard blijven.

Om te weten hoe lang cookies voor publiekanalyse en andere cookies van derden bewaard worden, nodigen wij u uit om hun cookiebeleid te raadplegen door de bovenstaande links te raadplegen.

Cookies toestaan of blokkeren?

Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Deze handeling kan ook automatisch worden uitgevoerd.

Het is ook mogelijk om uw internetbrowser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer er cookies worden opgeslagen  en u zelf kan beslissen of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen cookies weigert. Het beheer van de cookie-instellingen verschilt van browser tot browser. Dit wordt beschreven in het menu van elke internetbrowser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U krijgt er toegang toe voor elke browser door op de volgende links te klikken:

U bent vrij om te beslissen of u al dan niet cookies accepteert. Verlies echter niet uit het oog dat cookies vaak uw surfervaring vergemakkelijken.

Bijwerken van ons cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit cookiebeleid te allen tijde te wijzigen, zowel om te voldoen aan de normen opgelegd door de wetgeving als omdat onze websites/toepassingen en diensten voortdurend evolueren. Dit doen we eenvoudigweg door een nieuwe versie op de websites en toepassingen te publiceren, zonder uitdrukkelijke kennisgeving.  De gebruiker wordt daarom verzocht om onderhavig cookiebeleid regelmatig opnieuw te lezen.

Motiveer je vrienden via je sociale media om ook Levensloop te steunen